W Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym/ Opiekuńczo Leczniczym udzielane są całodobowe świadczenia obejmujące swym zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, zaopatrzenie w wyroby medyczne, jak również edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin.

 

Informacje w sprawie warunków przyjęcia i zasad funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego / Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Augustowie dla pacjentów oraz ich opiekunów

 

1. Zakład Pielęgancyjno- Opiekuńczy / Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz umowy zawartej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 581 art. 18.1 z póź. zm.).

3. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt. lub mniej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Dz.U. 2013, poz. 1480 z póź. zm.).

4. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

5. Do Zakładu pacjenci przyjmowani są zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. (Dz.U. z 2012 r., poz. 731).

6. Dokumenty wymagane do przyjęcia do Zakładu:

- skierowanie do ZPO/ZOL;

- wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;

- karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel kierowanego do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;

- wniosek o wydanie skierowania do ZPO/ZOL;

- oświadczenie o wyborze lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów pobytu;

- oświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 §8;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dokument stwierdzający wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy);

- kserokopia dowodu ubezpieczenia;

- aktualne wyniki badań – morfologia, CRP, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, glukoza, kreatynina we krwi, bilirubina, Hbs, elektrolity, mocznik. Wymaz z odleżyn jeśli pacjent takie posiada.

Po złożeniu dokumentów, lekarz ZPO dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy pod względem medycznym, bądź odmawia przyjęcia wraz z uzasadnieniem.

7. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba o podłożu psychicznym, choroba otępienna czy demencja starcza oraz uzależnienie od alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych wymagane jest obowiązkowo dodatkowo zaświadczenie na piśmie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakład Pielęgancyjno- Opiekuńczy / Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

8. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w ZPO, którzy ze względu na stan zdrowia oraz stan psychiczny i choroby współistniejące (demencja starcza, zespół otępienny) nie mogą samodzielnie podjąć świadomej decyzji o złożeniu i podpisaniu dokumentów, konieczne jest powołanie opiekuna prawnego postanowieniem Sądu (wśród rodziny, z Urzędu) lub dokumentacja potwierdzająca postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu takiego chorego. Bez przedłożenia takich dokumentów przyjęcie z punktu widzenia prawa nie jest możliwe.

9. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZPO lub w przypadku braku opiekuna prawnego, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczenie w Zakładzie.

10. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do postanowienia Sądu na umieszczenie w Zakładzie, należy dołączyć:

     a) postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu;

     b) postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

11. Termin przyjęcia, ustalany jest, zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu przez świadczeniodawcę terminu ze świadczeniobiorcą, pracownikiem socjalnym lub członkiem rodziny świadczeniobiorcy, wyznaczonym do kontaktu.

12. Jeżeli w trakcie przyjęcia oraz początkowej fazie pobytu pacjenta w ZPO dane o jego stanie zdrowia będą odbiegały od stanu opisanego we wniosku, przedłożonej dokumentacji oraz w zaświadczeniu lekarskim, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia, bądź wypisu pacjenta do domu.

13. W dniu przyjęcia, lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent który został oceniony powyżej 40 punktów wg w/w skali nie kwalifikuje się do ZPO. NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów w/w skali. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów wg skali Barthel zostanie wypisany z Zakładu. Ocena pacjenta wg skali Barthel dokonywana jest 1 raz w miesiącu.

14. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych z dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 731), miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

15. Opłaty za pobyt dokonuje się na konto Zakładu do 25 dnia każdego miesiąca.

16. Wypisu pacjenta z ZPO dokonuje się w przypadku, kiedy stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie, tj. w ocenie wg skali Barthel, uzyskał więcej niż 40 pkt.

17. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

18. Pacjent oraz jego opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Zakładzie regulaminów: organizacyjnego i porządkowego. Regulaminy zamieszczone są na tablicy ogłoszeń.

19. Zakład gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, których wykaz jest umieszczony na tablicy ogłoszeń.

20. W przypadku okresowego pobytu pacjenta w innym podmiocie leczniczym, trwającego nie dłużej, niż 15 kolejnych dni, Zakład zobowiązany jest do utrzymania przez ten okres, rezerwacji łóżka dla pacjenta.

21. Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek, w wymiarze do 10% czasu pobytu w ZPO, w danym roku kalendarzowym (tj. 3 dni w ciągu miesiąca). Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna oraz za zgodą lekarza.

22. Zakład zapewnia udzielanie świadczeń gwarantowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

23. W zależności od potrzeb Zakładu, pacjent, decyzją pielęgniarki koordynującej, za zgodą Dyrektora, może być przeniesiony do innej sali lub na inne łóżko.

24. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pobytu pacjenta w ZPO powinny być zgłaszane do Dyrektora Zakładu lub pielęgniarki koordynującej.

25. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

Wydawanie i przyjmowanie dokumentacji dla pacjenta ubiegającego się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego/ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Pliki do pobrania

 

 

Wniosek o wydanie skierowania

Skierowanie do Zakładu

Karta oceny świadczeniobiorcy

Wywiad pielęgniarski

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Zgoda pacjenta

Oświadczenie