interregdd

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie wraz z Centrum Trainingowym dla Pracowników Służby Cywilnej I Administracji Lokalnej „Dainava” z Druskiennik zrealizował w okresie 01.2021-12.2022 projekt pn. „Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia”, numer projektu LT-PL-5R-365.

Ogólnym cel projektu to zwiększenie i rozwinięcie podstawowych zdolności w zakresie lepszej gotowości i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak COVID-19.

 

Projekt zbudował efektywne partnerstwo transgraniczne w celu wykorzystania lokalnych zasobów na rzecz bardziej efektywnych, dostępnych, odpornych i skutecznych lokalnych systemów opieki zdrowotnej. Jego działania przyczyniły się do zmniejszenia potencjalnego narażenia na COVID-19 w środowisku instytucjonalnym poprzez:

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji na temat COVID-19 oraz wiedzy na temat podstawowych środków ochronnych,

- wdrażanie środków ochronnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji,

- zapewnienie odpowiedniej liczby personelu i wyposażenia w celu zagwarantowania ciągłości opieki i wsparcia dla mieszkańców,

- zapewnienie dostępu do pomocy psychospołecznej dla mieszkańców dotkniętych problemami w czasie wybuchu epidemii.

 

Całkowite wydatki projektu wyniosły 851.603,09 EUR, z czego 723 862,56 EUR dotacji z projektu EFRR.

Wykorzystany budżet projektu SPZZOD w Augustowie to kwota 471.410,56 EUR, z czego dofinansowanie Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska 400 698,94 EUR.

 


sd dd

 

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania partnerskie w marcu i czerwcu 2021 r., podczas których omówiono bieżące sprawy związane z relizacją zadań. Ponadto partnerzy projektu kontaktują się regularnie za pomocy środków masowego przekazu.

hosp08

Ogłoszone zostały przetargi na roboty remontowe oraz zakup wyposażenia.

W dniach 6-7 września 2021 r. pracownicy Hospicjum wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu w Duskiennikach dotyczącym Zdroiwa emocjonalnego w sytuacji zagrożenia pandemicznego.

Dodatkowo w niach 24-25 września 2021 r. w Augustowie odbędzie się konferencja połączona z warsztatami dotycząca współpracy transgranicznej w zakresie gotowości i reagowania na choroby.

Zakupiono billboard, plakat oraz tablicę pamiątkową informujące o realizowanym projekcie.

hosp10


WINWORD_G8nd3gLMdu.png

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie projektu: 130 728,51

 

 

 

 

 

 

 

 

WINWORD_J4g7DjQRoY.png

 


 WINWORD_G8nd3gLMdu.png

 

Powiat Augustowski i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 

 

 

Dofinansowanie projektu: 118 429,57 zł.

 

 

 

 

 

 

 

WINWORD_J4g7DjQRoY.png

 


 

 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie wraz z Centrum Trainingowym dla Pracowników Słuzby Cywilnej I Administracji Lokalnej „Dainava” z Druskiennik realizuje projekt pn. „Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” nr LT-PL-5R-365 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1S-33 z dnia  04.02.2021 r. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie i rozwinięcie podstawowych zdolności w zakresie lepszej gotowości i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak COVID-19.. Projekt buduje efektywne partnerstwo transgraniczne w celu wykorzystania lokalnych zasobów na rzecz bardziej efektywnych, dostępnych, odpornych i skutecznych lokalnych systemów opieki zdrowotnej. Jego działania mają na celu zmniejszenie potencjalnego narażenia na COVID-19 w środowisku instytucjonalnym poprzez: - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji na temat COVID-19 oraz wiedzy na temat podstawowych środków ochronnych - wdrażanie środków ochronnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji
- zapewnienie odpowiedniej liczby personelu i wyposażenia w celu zagwarantowania ciągłości opieki i wsparcia dla mieszkańców.
- zapewnienie dostępu do pomocy psychospołecznej dla mieszkańców dotkniętych problemami w czasie wybuchu epidemii.


Wartość projektu: 973 707,70 euro
Kwota dofinansowania: 827 651,54 euro

 


 

Dnia 18 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie”, numer projektu RPPD.08.04.01-20-0072/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - cześć V.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 497 178,57 złotych. 85% wydatków zostanie zrefundowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu są roboty budowlane i modernizacyjne zapewniające warunki dla utworzenia 17-łóżkowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Realizacja projektu to m.in. rozbudowa infrastruktury opieki długoterminowej, zwiększenie liczby personelu medycznego i opiekuńczego w SPZZOD w Augustowie, poprawa warunków lokalowych przebywania pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przyjęcie do Zakładu, odciążenie rodzin osób hospitalizowanych w tworzonym Zakładzie.

Realizacja projektu potrwa do 29 maja 2020 roku.


 


Od kwietnia 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie wraz z Centrum Trainingowym „Dainava” z Druskiennik realizuje projekt pn. „Współpraca na rzecz Wzmocnienia Transgranicznego Systemu OchronyZdrowia” nr LT-PL-3R-220. Szacowana całkowita wartość wydatków SPZZOD w Augustowie wynosi 2 234 560,00 złotych. 85% wydatków zostanie zrefundowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami w celu opracowania zintegrowanych i wysokiej jakości usług publicznych w obszarze Programu. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie warunków leczenia pacjentów w obu placówkach oraz zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska Hospicjum w Augustowie zakupi nowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz wyposażenie sal pacjentów. Zostaną wybudowane wewnętrzne drogi dojazdowe, ciągi piesze. Zagospodarowane zostaną tereny zielone. Zostaną wykonane roboty elektryczne związane z oświetleniem terenu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacyjną. Przedsięwzięcie będzie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami partnerów projektu, a pracownicy obu instytucji skorzystają ze szkoleń dostosowanych do ich potrzeb.

Realizacja projektu to doskonała możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników oraz szansa na poprawę warunków pobytu pacjentów i warunków pracy personelu obu instytucji. Realizacja projektu potrwa do końca września 2020 r.


 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 08.11.2017 ogłosiliśmy przetarg na „Zakup i dostawę  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie”.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia przetargowe.

 

Od 1 lutego 2017 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Hospicjum w Augustowie wspólnie z Centrum Treningowym "Dainava" w Druskiennikach

realizują projekt pt. Poprawa usług ochrony zdrowia – lepsze samopoczucie pocjentów,

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa - Polska 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami w celu

opracowania zintegrowanych i wysokiej jakości usług publicznych w obszarze Programu.

Realizacja projektu pozwoli na polepszenie warunków leczenia pacjentów w obu placówkach

oraz zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie.

 

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska Hospicjum w

Augustowie zakupi nowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, oraz wyposażenie sal pacjentów,

a pracownicy obu instytucji skorzystają ze szkoleń dostosowanych do ich potrzeb.

Przedsięwzięcie będzie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy

pracownikami partnerów projektu. Stworzy to podstawy dla długoterminowej współpracy w

przyszłości.

SPZZOD w Augustowie wdroży medyczny system informatyczny, który usprawni pracę

placówki.

Realizacja projektu to doskonała możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników oraz

szansa na poprawę warunków pobytu pacjentów i warunków pracy personelu obu instytucji.

Szacowana wartość całkowita wydatków Hospicjum w Augustowie to około 1 185 350 zł,

85 % wydatków zostanie zrefundowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa – Polska 2014 – 2020.

 

Realizacja projektu potrwa do końca kwietnia 2018 r.

 


 

Ogłosiliśmy pierwszy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu. Szczegóły tutaj:

 

http://spzzod-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=298

 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, wspólnie z Centrum Trainingowym „Dainava” w Druskiennikach, zrealizował projekt pn. „Poprawa usług ochrony zdrowia – lepsze samopoczucie pacjentów”, numer projektu LT-PL-1R-053. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska.

Od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. odbyła się realizacja Projektu.

Cel projektu to zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami. Zrealizowano szereg działań w celu opracowania zintegrowanych, wysokiej jakości usług publicznych w obszarze Programu poprzez zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami.

Realizacja projektu polepszyła warunki pobytu pacjentów w obu placówkach. W ramach projektu, SPZZOD zakupił sprzęt komputerowy, niezbędny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i wdrożył medyczny system informatyczny.

Dzięki współpracy z litewskim partnerem zorganizowano wymianę doświadczeń i cykl szkoleń dla personelu obu placówek, w celu poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Całkowity budżet projektu wynosił 697.350,31 EUR, z czego 592.747,75 EUR EFRR.

 

Budżet projektu SPZZOD w Augustowie to kwota 292.621,75 EUR, z czego dofinansowanie Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska 248.728,48 EUR.