Ludzie z chorobami przewlekłymi, z dużym ograniczeniem w zakresie samodzielnego funkcjonowania, to najbardziej zaniedbana grupa chorych w naszym kraju. Jedną z najważniejszych inicjatyw środowiska pielęgniarskiego była organizacja na terenie całej Polski profesjonalnej opieki długoterminowej, tak aby móc objąć opieką właśnie tę grupę społeczną.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie funkcjonuje od 1 września 2001 roku. Jest malowniczo położony, w pięknym miejscu, wśród lasów i jezior puszczy augustowskiej. Walory wypoczynkowe i zdrowotne są znakomite.

Podmiotem tworzącym jednostkę jest Powiat Augustowski. W strukturze SP ZZOD w Augustowie funkcjonują zakłady:

  • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 59 łóżek, w tym 9 łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  • Hospicjum Stacjonarne – 10 łóżek
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy –17 łóżek;

W zakładzie świadczymy usługi z zakresu opieki i pielęgnacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z zakresu opieki paliatywnej, rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego. Staramy się stworzyć naszym podopiecznym atmosferę bliskości i serdeczności, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki chorób, którymi zostali dotknięci. Głównym celem naszej działalności jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej, na danym etapie choroby, sprawności i samodzielności oraz pomoc rodzinom, które nie mogą zapewnić całodobowej opieki swoim chorym lub gdy sprawowanie tej opieki przekracza ich możliwości fizyczne i psychiczne, co prowadzi do daleko idących skutków, włącznie z utratą zdrowia opiekuna i uniemożliwienie normalnego funkcjonowania rodziny.

Osoby zainteresowane wsparciem rozwoju naszej placówki mogą dokonywać wpłat na konto bankowe:

 ALIOR BANK 72 2490 0005 0000 4500 3250 4267